Etusivu > Tietoa turpeesta > Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

 • Turvetuotanto on ainoa turvemaiden käyttömuoto, joka edellyttää ympäristölupaa.
 • Turvetuotanto myös puhdistaa valumavetensä kattavasti viranomaisten valvonnassa lupaehtojen mukaisesti ja sen vesistövaikutuksia seurataan.
 • Valumavesien puhdistuskeinoja: Sarkaojat (lietetaskut, pidättimet), laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, kosteikot, kemiallinen puhdistus.

Turvetuotannon osuus vesistöjen kokonaiskuormituksesta (Suomen vesistöjen keskiarvo):

 • Typpipäästöistä 0,7 % (Lähde: Syke)
 • Fosforipäästöistä 0,5 % (Lähde: Syke)
 • Kiintoaine: Samaa luokkaa kuin turvetuotannon osuus ko. valuma-alueen pinta-alasta
  Kiintoaineen osalta laskettuja lukuja ovat turvetuotannon kuormitustarkkailujen vuosiyhteenvedot, mutta niistä ei ole valtakunnallista keskiarvoa.
 • Humus: 2-3 %
  Humuksen osalta laskettuja lukuja ovat turvetuotannon kuormitustarkkailujen vuosiyhteenvedot, mutta niistä ei ole valtakunnallista keskiarvoa.